تیم ما

تیم با تجربه ما

مجتبی عظیمی

مجتبی عظیمی

مدیر عامل
محمد حسن ابراهیم

محمد حسن ابراهیمی

مسئول فنی
فریده خالق نیا

الهام رئیسیان زاده

مدیر اجرایی
سجاد محرمی

سجاد محرمی

کارشناس
الهام رئیسیان زاده

سپیده حسینیان

روابط عمومی
الهام رئیسیان زاده

محدثه مهذب

مالی و اداری
معین مرتضی زاده

معین مرتضی زاده

اپراتور
محمدرضا مجیدی

محمدرضا مجیدی

اپراتور
محمدرضا مجیدی

حسین دهقان

مشاور فنی و نوآوری
محمدرضا مجیدی

هادی شاهی

مشاور هیأت مدیره